روداب

روداب

روداب

روداب

بسم رب شهداء و الصدیقین

خوشا اینان که الله یارشان بی . . .

           

         

          

        

           

          


در حال ویرایش . . .


Share your opinions with us and win prizes

 شهید والا مقام  (1) : حسین تسبندیتاریخ تولد:       00/00/00تاریخ شهادت :   66/05/31محل شهادت : پاسگاه زیدبخشی از وصیت نامه شهید: ثبت نشده


Share your opinions with us and win prizes
 شهید والا مقام  (2) : امین اله دامرودیتاریخ تولد:       00/00/00تاریخ شهادت :   62/06/26محل شهادت : سردشتبخشی از وصیت نامه شهید: ثبت 

Share your opinions with us and win prizes
 شهید والا مقام  (3) : سید موسی حسینیتاریخ تولد:       00/00/00تاریخ شهادت :   65/10/25محل شهادت : پاسگاه زیدبخشی از وصیت نامه شهید: ثبت نشده

Share your opinions with us and win prizes

 شهید والا مقام : محمد رضا ملوندیتاریخ شهادت :  62/05/07محل شهادت :حاج عمران


"شادی روح شهدا صلوات"